Futbol  »�ok! Kewell��n kariyeri tehlikede

�ok! Kewell��n kariyeri tehlikede

��te s�r gibi saklanan karaci�er hastal���: OTOIMMUN HEPATIT

��te s�r gibi saklanan karaci�er hastal���: OTOIMMUN HEPATIT

TAYFUN BAYINDIRBu, siroza d�n��mesi muhtemel �ok ciddi bir rahats�zl�k.. Tedavi s�recinde ba�ta kortizon olmak �zere a��r ila�lar kullan�ld��� i�in Kewell��n s�k� idman yapmas� ve istikrarl� performans sergilemesi imkans�z g�z�k�yor.. ��te Kewell��n hastal���yla ilgili t�m detaylar:

G.SARAY�IN bu sezon yapt��� en �nemli transfer olan Harry Kewell��n �ok ciddi bir karaci�er hastal���na yakaland��� ortaya ��kt�.. 30 ya��ndaki y�ld�z�n s�k� antrenman yapmas� ve �st �ste tam performansla ma� oynamas�n� zorla�t�ran �otoimm�n hepatit� isimli karaci�er hastal���n�n son 3 ay boyunca geli�imi ��yle oldu..

KONTROLDE �IKTI

SARI-KIRMIZILI kul�ple anla�mak i�in �stanbul�a gelen Harry Kewell, 5 Temmuz g�n� Ac�badem Bak�rk�y Hastanesi�nde ilk sa�l�k kontrol�nden ge�irildi.. G.Saray sa�l�k ekibinin de haz�r bulundu�u genel tetkik s�ras�nda �nl� golc�de �otoimm�n hepatit� hastal��� net bir bi�imde te�his edildi.. Buna kar��n, hastal�k riskini g�ze alan G.Saray y�netimi Harry Kewell�la 2 y�ll�k mukavele imzalamakta sak�nca g�rmedi..

�ORTA DERECEDE� �LERLEM��

RESMEN G.Sarayl� olduktan sonra net durumu ve tedavi bi�imini belirlemek isteyen G.Saray y�netimi, Kewell�� �ok daha detayl� bir sa�l�k taramas�ndan ge�irdi.. Ancak bu a�amada biopsi (karaci�erden par�a al�n�p tetkik edilmesi) uygulanan Avustralyal� y�ld�z�n hastal���n�n ba�lang�� a�amas�n� ge�ti�i ve �ok ciddi oldu�u anla��ld�..

�V�CUDU ZORLANIR�

DOKTORLAR kul�p yetkililerine Kewell��n durumunu net bir bi�imde ��yle anlatt�: �Hastal�k orta a�amada.. Kendisine ciddi bi�imde ila� tedavisi uygulanmas� gerek.. Aksi durumda hastal�k �siroz�a d�n���r.. Bu ila� tedavisi s�ras�nda Kewell��n v�cudu zorlanacak.. A��r ila�lar kullanma durumunda kalacak.. Bu da performans�n� olumsuz etkileyebilir.. Oyuncuya dan���lmas� gerekiyor.. E�er ben bu durumda �Oynayabilirim� diyorsa, o zaman alaca�� ila�lara g�re bir antrenman program� haz�rlayaca��z. Ve Kewell bu program� hi� aksatmadan uygulamak zorunda..� Y�netim, bu doktor g�r���n� Kewell�a aktard� ve �zel bir tedavi-�al��ma program� haz�rland�..

B�Y�K FEDAK�RLIK

G.SARAY�A geldi�i g�nden beri taraftar�n sevgilisi olan, lig ve Avrupa ma�lar�nda toplam 6 gol atan Harry Kewell��n ba�ta kortizon olmak �zere a��r ila�lar ald���, bu nedenle idmanlarda devams�zl�k yapt��� ve a��r ma� program�n� da kald�rmakta zorland��� bildirildi.. Hastal���na ra�men b�y�k fedak�rl�k yaparak hemen her ma�ta forma giymek isteyen Kewell��n bu a��r tempoya ne kadar dayanabilece�i merakla bekleniyor..

MAL�YET� 10 M�LYON YTL

30 YA�INDAK� Kewell��n Liverpool�da �ok ba�ar�l� bir grafi�i vard�.. Ancak son 2 senede ancak 12 ma�ta forma giyebildi�i i�in �ngiliz kul�b� taraf�ndan serbest b�rak�ld�.. Bu nedenle G.Saray, Kewell�� al�rken herhangi bir bonservis bedeli �demedi..

BUNA kar��l�k 31 May�s 2010 tarihine dek mukavele imzalayan tecr�beli golc�ye y�ll�k 2 milyon 150 bin Euro �deniyor.. Kewell��n menajerine de 430 bin Euro komisyon verildi..

YAN� Harry Kewell��n G.Saray�a toplam maliyeti 4 milyon 730 bin Euro (yakla��k 10 milyon YTL)..

E�� SHEREE DE HASTALANDI

HARRY Kewell��n rahats�zl��� art�k herkes taraf�ndan biliniyor. ��in ilgin� yan�, ya�anan bu s�k�nt�l� s�re� i�erisinde Kewell��n e�i Sheree�nin de hastalanmas�. Son milli ma� aras�nda Kewell 10 g�n boyunca �ngiltere�deydi. G.Saray idmanlar�na ��kmad��� gibi Avustralya Milli Tak�m��na da gitmedi.

KEND�S� i�in �nce �Sakat, tedavi oluyor� dendi ama Kewell��n daha sonra e�inin rahats�zl��� y�z�nden �ngiltere�ye gitti�i ��renildi. Kewell��n bu 10 g�nl�k s�rede �ngiltere�de rahats�zl��� ile ilgili �nl� jinekologlarla da g�r��t��� ��renildi.

Roma-AC Milan maçı nasıl sonuçlanır? Anket Bitiş Tarihi : 25.04.2014
oy ver