Fenerbahçe  »Samand�ra ger�ekleri

Samand�ra ger�ekleri

Deniz Bar��, F.Bah�e'de ya�anan s�k�nt�lar� anlatt�

Deniz Bar��, F.Bah�e'de ya�anan s�k�nt�lar� anlatt�

FERUDUN N��DEL�O�LU / VATANT�M sezon konu�uldu durdu, teknik direkt�r Daum ile sportifi Aykut Kocaman��n ili�kisi.. Yeri geldi y�netim ��kt� �Aralar�nda sorun yok� dedi, kimi zaman da Daum ve Aykut yapt�klar� a��klamalarla �Dostluk� mesajlar� verdi.. Ama o duman hep t�t�yordu.. �Ate� yok� deseler de isliydi hava..

VE sezon travmayla bitti.. Bu beklenmedik ��k�nt�, baz�lar�n�n kul�pten ayr�lmas�n� gerektirecek. Bunlardan biri de 6 y�ld�r F.Bah�e formas� giyen Deniz Bar��. Ger�ek bir F.Bah�eli olan Deniz, sezon i�erisinde o kadar �ok �yanl��� g�rm�� ki Samand�ra Tesisleri�nde, sonunda dayanamay�p birileriyle payla�m��..

YAKIN bir dostuyla dertle�en Deniz�in s�yledikleri, s�r gibi saklanan Samand�ra ger�eklerini de ortaya ��kart�yor esas�nda.. ��te ba�l�yoruz:

�ASLINDA s�k�nt� sezon ba��nda ba�lad�.. ��nk� Daum ve Kocaman aras�ndaki ili�ki, kimseye net olarak anlat�lmad�. Herkes �a�k�n vaziyette kime g�venece�ini bilemiyordu. �Daumcular�ve �Aykutcular�olu�tu. ��te s�k�nt�n�n ba�lad��� nokta da buydu.

OYNAMAYANLAR ve bu yanl��lar� g�renler hep Aykut Kocaman�a sar�ld�. Onun odas�ndan ��kmayanlar da oldu. Aykut hoca da oynamayanlara daha yak�nd�. Belki g�r�n��te do�ruydu, onlar� haz�r tutmas� gerekiyordu.. Ama bu Daum taraf�ndan yanl�� yorumland�. Tak�m i�inde ikilik olu�tu.

�SEL�UK�U KA� KERE UYARDIM�

DO�AL olarak oynamay�nca dertle�ecek insan ar�yorsunuz. Sel�uk da ben de ilk zamanlar fazla forma �ans� bulamad�k. Ancak Sel�uk�un Aykut hoca ziyaretleri �o�al�nca Daum kafay� ona takt�. Hatta ben Sel�uk�u �Hata yap�yorsun� diyerek uyard�m. Tabii bir de oynayanlar var, Daum�un odas�ndan ��kmayanlar.. Emre, Lugano ve Alex.. Belki bu do�al bir durum ama Daum ve Kocaman aras�ndaki ili�ki �buzlu� oldu�u i�in her iki taraftan da yanl�� de�erlendirildi bu durum.

DAUM bunlar olurken hep takipte ve rahats�zd�. Tabii kendisinin arkas�ndan i�ler �evrildi�ini d���n�yordu. En sonunda o da dayanamad� ve bizi toplant�ya ald�. �Tek patron benim. Benim dedi�im olacak. Benden ba�kas� ile g�r��mek isteyen varsa bu tak�mda kalamaz � diyerek tepkisini dile getirdi. D���nsenize otoritesini kaybetmi� bir antren�r istediklerini ne kadar yapt�rabilir ki?

�BILICA G�NDER�LMEMELݒ

BILICA belki haddinden fazla risk al�yor, tamam.. Ama bence �ok yararl� bir oyuncu. Risk almamas� konusunda uyar�lsa �ok daha etkili ve yararl� olur. Y�netim, bu sezon da defans hatt�n� bozmamal�. Vederson�un kaybedilmesi hata. Ne olursa olsun hem T�rk stat�s�nde oynuyor, hem de yararl� bir oyuncuydu.

�ZER �ok yumu�ak bir oyuncu. Tekni�i m�kemmel. Andre Santos da ayn� �ekilde. Ancak sava��� tak�m kurmak istiyorsan�z onlardan daha fazlas�n� beklemek zorundas�n�z. Mutlaka yararl� oyuncular ama futbol yap�lar� sava��� ruha �ok yak�n de�il.�

�Aykut hocan�n i�i �ok zor�

GE�EN sezonla ilgili bir�ok konuya de�inen Deniz, seneye F.Bah�e�de oynamayacak. G.Birli�i veya Antalya�yla anla�mas� beklenen 33�l�k y�ld�z, teknik direkt�r de�i�ikli�ini de yorumlad�:

�DAUM�UN gitmesi kesinle�ti gibi. Aykut hocan�n Daum�un yerine ge�ece�i konu�uluyor. ��te as�l kilit nokta buras�. Aykut Kocaman y�netime yak�n bir isimdi. Rahat rahat konu�uyor, kritize edebiliyordu baz� �eyleri. �imdi yerler de�i�ecek. Kocaman, Daum�un taraf�ndan bakmak zorunda kalacak. Bu da b�y�k zorluklar getirecek.�

�Fatura kepazeli�i yapanlara de�il, su�suz Colin Kaz�m�a kesildi�

HATIRLAYANLAR bilir, F.Bah�eli baz� futbolcular Kozyata���ndaki 5 y�ld�zl� bir otelin kral dairesini bulu�ma noktas� haline �evirmi�, kelep�eli seks partileri yap�yorlard�.. Santos, Vederson, Kaz�m, Bilica ve R.Carlos�un partilerde s�k�a ad� ge�ti.. VATAN��n ortaya ��kard��� skandal sonras� Kaz�m��n su�suz oldu�u kamera kay�tlar�ndan ��renilmi�ti.. Fakat bu milli y�ld�z�n Toulouse�a gitmesini engellemedi. Bu konu da �ok s�km�� Deniz�i:

�KAZIM tak�mda kalsayd� belki her �ey daha farkl� olurdu. Su�suz olmas�na ra�men resmen kurban edildi. Kaz�m d���nda as�l ceza almas� gerekenler de sanki �d�llendirildi. Herkesin dilinde bu ya�anan kepazelik vard� ancak fatura Kaz�m�a kesildi.�

�Y�netim Emre y�z�nden gerce�i g�remedi�

DEN�Z Bar����n tak�m i�inde en �ok tak�ld��� konu Emre Bel�zo�lu�nun y�netime olan yak�nl��� olmu�.. Sezon i�erisinde bu durumun tak�ma negatif yans�d���n� s�yleyen tecr�beli oyuncu, tak�m arkada�lar�n�n hatalar�n� da s�yledi:

�EMRE Bel�zo�lu �ok d�zg�n ve iyi bir futbolcu. Ancak y�netime �ok yak�nd�. Y�neticiler Emre�nin evine gidip yemekler yiyip sohbetler ediyordu. Do�al olarak i�imizde ya�ananlar y�netime yans�yordu.. Yanl�� aksedilenler de olmad� de�il.. Y�neticiler bu anlat�lanlara inand�, ger�ekleri g�remediler.

�DAUM�U ��K�YET ETT�LER�

OYUNCULAR hep Daum�u �ikayet etti. Baz� arkada�lar, yap�lan her hatan�n Daum�dan kaynakland���n� y�neticilere anlatt�. Bir anlamda ba�kan Aziz Y�ld�r�m ve y�neticileri kand�rd�lar. Bu �ok yanl�� bir �ey. Oyuncular Daum�un dedi�ini yapmal�yd�. Onu ele�tirecekleri ve �ikayet edeceklerine daha iyi �al��salard�, ba�ar�l� olurduk.�

�Antrenmanlar�n kalitesi d���kt��

6 Y�ld�r F.Bah�e formas� giyiyor Deniz.. Bu Christoph Daum�la 2. d�nemi, Arthur Zico ve Luis Aragones�le de �al��t�.. Ya�� art�k 33 ve futbol ad�na s�z sahibi olabilece�i en esasl� konu da antrenman.. Fakat Deniz, bu konuda teknik kadro kadar tak�m arkada�lar�n� da ele�tirdi:

�YAPTI�IMIZ antrenmanlar�n kalitesi �ok d���kt�. Ama tek sorumlu teknik kadro de�ildi. Antrenmandan kaytaranlar vard�. Brezilyal�lar ve baz� arkada�lar koordinasyon ile sprintlerde gerekli hassasiyeti g�stermiyordu. Daum sorumluydu ama Kocaman��n da m�dahale etmesi laz�md�.

�SANTANA ��ER� G�NDER�RDݒ

D���K kalite nedeniyle Koch�un kap�s�n� �ald�m. Ancak bir �ey de�i�medi. Zico zaman�nda b�yle de�ildi. Antren�r Santana vard�. O zaman antrenmanlarda kaytaranlar, sprintlerde ba�ar�l� olamayanlar forma bulam�yordu. Santana do�ru sprint atmayanlar� i�eri g�nderiyordu, Zico da ona g�re tak�m yap�yordu. Bu da do�ru oland�. Yani k�saca Daum zaman�nda herkes yayd�.�

Juventus-Bologna maçı nasıl sonuçlanır? Anket Bitiş Tarihi : 19.04.2014
oy ver